Môn Sinh Học bắt đầu sau
0 ngày - 0 giờ - 0 phút - 0 giây
Arena
Toán
Đã kết thúc
Toán
Hoàng Yến Chi
Dat Do
Hương Nguyễn
Vật Lý
Đã kết thúc
Vật Lý
Huỳnh Ân
Đạt Nguyễn
Huỳnh Quốc Thế
Hoá Học
Đã kết thúc
Hoá Học
Nguyễn Trọng Kha
Huỳnh Quốc Thế
Chú Bệu
Sinh Học
Bắt đầu sau
0 ngày - 0 giờ - 0 phút - 0 giây
19:30 - Thứ 6, ngày 02-12-2022

Lưu ý: Sau thời gian thi 15 phút hệ
thống sẽ đóng cửa

Sinh Học
Phạm Trần Minh Thơ
Phùng Quang Sơn
Nguyễn Thái Thịnh Thọt
Tiếng Anh
Đã kết thúc
Tiếng Anh
Đạt Nguyễn
Nguyễn Trung Hiếu
Kamiki Sekai