Môn Hoá Học bắt đầu sau
0 ngày - 0 giờ - 0 phút - 0 giây
Arena
Toán
Bắt đầu sau
0 ngày - 0 giờ - 0 phút - 0 giây
08:00 - Chủ nhật, ngày 01-10-2023

Lưu ý: Sau thời gian thi 15 phút hệ
thống sẽ đóng cửa

Toán
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Vật Lý
Đã kết thúc
Vật Lý
Huỳnh Ân
Đạt Nguyễn
Huỳnh Quốc Thế
Hoá Học
Bắt đầu sau
0 ngày - 0 giờ - 0 phút - 0 giây
21:00 - Thứ 5, ngày 28-09-2023

Lưu ý: Sau thời gian thi 15 phút hệ
thống sẽ đóng cửa

Hoá Học
Hoàng Văn Chương
Sinh Học
Bắt đầu sau
0 ngày - 0 giờ - 0 phút - 0 giây
14:10 - Chủ nhật, ngày 01-10-2023

Lưu ý: Sau thời gian thi 15 phút hệ
thống sẽ đóng cửa

Sinh Học
Lê Tiến
Tiếng Anh
Bắt đầu sau
0 ngày - 0 giờ - 0 phút - 0 giây
20:30 - Thứ 2, ngày 02-10-2023

Lưu ý: Sau thời gian thi 15 phút hệ
thống sẽ đóng cửa

Tiếng Anh
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...